Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Το Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) τηρείται από τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/21.06.2018 (ΦΕΚ Β' 2672).
Ανακοινώσεις & Τελευταία Νέα:

Ηλεκτρονική λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ).
Το Μητρώο ΕΕΥ τηρείται από τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/21.06.2018 (ΦΕΚ Β' 2672) «Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Ενεργειακές Υπηρεσίες, Μητρώο και Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών».
Πληροφορίες: Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών πρώτων Υλών.
Ταχυδρομική Διεύθυνση:Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
Επικοινωνία:Κ. Υφαντίδης, τηλ. 213 1513 442
Γ. Γρηγοριάδης, τηλ. 213 1513 443

Για τεχνικά προβλήματα μπορείτε να επικοινωνείτε με το e-mail: admin@escoregistry.gr

Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση αφορά σε επιχειρήσεις που - κατά την έννοια του Νόμου 4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση (ΦΕΚ Α' 143) - ασκούν, μεταξύ άλλων, τη δραστηριότητα παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και επιθυμούν την καταχώρησή τους στο Μητρώο ΕΕΥ.

Η εγγραφή στο Μητρώο ΕΕΥ επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών είναι προαιρετική.

Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο:
Η εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο ΕΕΥ γίνεται με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης και αποστολή στην Αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών πρώτων Υλών) έντυπης αίτησης συνοδευόμενης από τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 7 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Η Αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ελέγχει και διασταυρώνει την εγκυρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στο στάδιο αυτό, δύναται να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες από τις επιχειρήσεις. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, η Αρμόδια Υπηρεσία:
α) εγγράφει την επιχείρηση στο Μητρώο ΕΕΥ και
β) εκδίδει βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ.

Οι ενταχθείσες επιχειρήσεις στο Μητρώο ΕΕΥ οφείλουν να υποβάλλουν στην Αρμόδια Υπηρεσία τις μεταβολές των στοιχείων της ΕΕΥ καθώς και έκθεση προόδου των υπό εκτέλεση συμβάσεων, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.
Είσοδος Επιχειρήσεων

Είσοδος Συνεργατών ΥΠΕΝ

Εγγραφή Νέας Επιχείρησης

Υποδείγματα συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης

Κατάλογος εγγεγραμμένων επιχειρήσεων
(Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2024)