Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Tο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) τηρείται από τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης Δ6/Β/13280/07.06.2011 (ΦΕΚ Β’, 1228).
Ανακοινώσεις & Τελευταία Νέα:

Ηλεκτρονική λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ).
Το μητρώο ΕΕΥ τηρείται από τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Δ6/13280/14.06.2011 (ΦΕΚ Β’, 1228) «Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις».

Πληροφορίες: Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας
της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών πρώτων Υλών.
Ταχυδρομική Διεύθυνση:Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
Επικοινωνία:Κ. Υφαντίδης, τηλ. 213 1513 442
Γ. Γρηγοριάδης, τηλ. 213 1513 443

Για τεχνικά προβλήματα μπορείτε να επικοινωνείτε με το e-mail: admin@escoregistry.gr

Η ΥΑ: Δ6/13280/14.06.2011 (ΦΕΚ Β’, 1228) αφορά επιχειρήσεις που κατά την έννοια του Ν. 3855/2010 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις», ασκούν, μεταξύ άλλων, τη δραστηριότητα παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και επιθυμούν την καταχώρησή τους στο Μητρώο ΕΕΥ.

Η εγγραφή στο Μητρώο ΕΕΥ επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών είναι προαιρετική.

Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο:
Η εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο ΕΕΥ γίνεται με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης και αποστολή στην Αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών πρώτων Υλών) των σχετικών δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 της ΥΑ: Δ6/13280/14.06.2011 (ΦΕΚ Β’, 1228).
Η Αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ελέγχει και διασταυρώνει την εγκυρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στο στάδιο αυτό, δύναται να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες από τις επιχειρήσεις, διαφυλάσσοντας το επιχειρηματικό απόρρητο. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής του άρθρου 6, η επιχείρηση καταχωρείται στο Μητρώο ΕΕΥ και αποστέλλεται σε αυτήν:
α) βεβαίωση εγγραφής, η οποία περιλαμβάνει και τον αριθμό Μητρώου που χορηγείται στην επιχείρηση και
β) ο κωδικός πρόσβασης στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.

Οι ενταχθείσες επιχειρήσεις στο Μητρώο ΕΕΥ οφείλουν να υποβάλλουν στην Αρμόδια Υπηρεσία μεταβολές των στοιχείων του άρθρου 4, παρ. 1 και του άρθρου 6 της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης.
Είσοδος Επιχειρήσεων

Είσοδος Συνεργατών ΥΠΕΝ

Εγγραφή Νέας Επιχείρησης

Υποδείγματα συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης

Κατάλογος εγγεγραμμένων επιχειρήσεων